14-11-2008

THE LEGENDS OF MAZINGER


THE LEGEND OF MAZINGER OST

TRACK:
01. Majinga - Z (English Version)
02. Z No te -ma
03. Sayaka no te - ma
04. Yuushawa Majinga
05. Tobe! Gurendaiza
06. Mineruba X ni sasageru uta
07. Tobe! Guroiza - X
08. Ikari no jushin
09. Koutetsu Ji - gu no uta
10. Fumetsu no mashin Getta - Robo
11. Jikan no yuuwaku
12. Mashin Zaura
13. Majinkaiza
14. Majinkaiza - no bara - do
15. Majinga - Z (Japanese Version)


LINK ERROR

No hay comentarios.: